Ochrana osobných údajov

SK | EN

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby (Vás), a to v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Prevádzkovateľom je spoločnosť Brighter Life Center, so sídlom Hurbanovo námestie 5, 811 03 Bratislava, Slovensko, IČO: 50 690 019, DIČ: 1077730236.


DOTKNUTÁ OSOBA

Dotknutou osobou ste Vy, pretože Vaše osobné údaje spoločnosť Brighter Life Center spracúva.


AKÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME?

Uchovávame všetky údaje, ktoré potrebujeme na udržiavanie vzťahov so zákazníkmi a klientmi. Tieto údaje sú v rozsahu celého mena, e-mailovej adresy a krajiny až po rozsiahlejšie záznamy, ktoré zahŕňajú celé meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu domova a práce, ako aj údaje o závislých osobách.

Ak navštevujete kurzy v Brighter Life Centre, alebo ak si kúpite u nás produkt, uchovávame vaše daňové alebo identifikačné číslo DPH na daňové účely a všetky údaje, ktoré potrebujeme na vystavenie správnej faktúry vo všetkých jurisdikciách, v ktorých pôsobíme.

Môžeme si uložiť vašu dodaciu adresu pre dodanie produktu a fakturačnú adresu, ktorá sa môže použiť na overenie platieb kreditnou kartou alebo iných spôsobov platby.


PREČO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

Vaše údaje uchovávame na účel poskytovania bezplatných služieb a plnenia zmluvných záväzkov so svojimi zákazníkmi a klientmi.

Osobné údaje sa uchovávajú, aby vám bolo možné posielať informácie, bezplatné vzorky, produkty a zaregistrovať vás na kurzy a telekonferencie.

Záznamy kurzov a telekonferencií sú uložené a distribuované tak, aby umožňovali klientom a zákazníkom prehrávať si kurzy alebo telekonferencie, ktoré navštevovali. Podľa vyššie uvedených kurzov alebo telekonferencií sa záznamy tiež premieňajú na produkty, ktoré sa predávajú v obchode.


KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM?

Náš tím má prístup k vašim údajom, aby sme mohli splniť naše zmluvné dohody s našimi zákazníkmi a klientmi. Náš tím môžu zahŕňať náš komunikačný a marketingový tím, našich organizátorov podujatí a našich administratívnych pracovníkov.

Okrem toho si externe zadávaná práca na špecializovaných úlohách v oblasti IT a účtovníctva napríklad niekedy vyžaduje, aby sme konzultantom poskytoli prístup k vašim údajom kedykoľvek a kdekoľvek je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností voči úradným orgánom alebo na rozvoj a zdokonalenie našich služieb.

Okrem toho (1)Brighter Life Center, Hurbanovo námestie 5, 811 03 Bratislava, Slovensko, (2)Heartfulness meditácie, Hurbanovo námestie 5, 811 03 Bratislava, Slovensko a (3)Brighter Minds Ltd., Hurbanovo námestie 5, 811 03 Bratislava, Slovensko, všetky tri strany, ktoré sa budú označovať ako „Brighter Life“ alebo „Spoločnosti“, majú prístup k vašim základným údajom (celé meno, e-mailová adresa, poštová adresa, krajina a telefónne číslo), ak sa zaregistrujete na niektorý z našich kurzov Brighter Life, cez našu všeobecnú webovú stránku www.brighterlife.sk alebo cez email info@brighterlife.skinfo@brighterminds.skslovakia@heartfulness.org. Toto platí pre priame (osobné) kurzy,  online kurzy, pravidelné hodiny, ako aj pre osobné sedenia.

Vezmite na vedomie: Spoločnosť Brighter Life Center získa prístup iba k vašim základným údajom, keď sa zaregistrujete do niektorého z našich kurzov alebo pravidelných hodín Brighter Life Center alebo ponúk, ktoré ponúkame. Spoločnosť Brighter Life nemá prístup k vášmu daňovému číslu alebo číslu DPH.


ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE?

Ako sme už uviedli, vaše údaje zdieľame so spoločnosťou Brighter Life Center, Brighter Minds a Heartfulness Slovakia, ak sa rozhodnete absolvovať jeden z našich kurzov, pravidelné hodiny, alebo sedenia.

Spoločnosť Brighter Minds je franchisingový systém, ktorý využíva zdieľaný celosvetový marketingový nástroj prostredníctvom svojho webu www.brighterminds.org

Vezmite na vedomie:
Vaše údaje nezdieľame s trénermi, u ktorých ste neabsolvovali kurz alebo sedenie.

Spoločnosť Brighter Life Center je viazaná tou istou dohodou o ochrane údajov, ktorú dodržiavame.


AKO DLHO SA ÚDAJE UCHOVÁVAJÚ?

Uložené údaje uchovávame takú dobu, počas ktorej:

– máme vzťah s vami ako zákazníkom, klientom alebo zainteresovanou stranou,
– sme ich z právneho hľadiska povinní uchovávať na daňové účely,
– pokiaľ nezrušíte odber alebo nás nepožiadate o odstránenie vašich informácií.


AKÉ PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJOV MÁTE AKO ZÁKAZNÍK?

Ako zákazník máte právo:

– spravovať váš e-mail alebo zaplatené predplatné,
– opraviť akékoľvek a všetky informácie, ktoré uchovávame,
– vyžiadať si podrobnosti o údajoch, ktoré o vás uchovávame,
– požiadať o odstránenie alebo obmedzenie uložených údajov.

Ak chcete aktualizovať, zmeniť alebo doplniť vaše údaje, oznámte nám to prostredníctvom tejto e-mailovej adresy: info@brighterlife.sk

Ak chcete byť odstránení z našej databázy, kontaktujte nás tu: info@brighterlife.sk


SÚ ZÁKAZNÍCI POVINNÍ POSKYTOVAŤ SVOJE ÚDAJE?

Áno, ako zákazník alebo klient musíte poskytnúť údaje, ktoré potrebujeme, aby sme mohli splniť svoje zmluvné záväzky v rámci rôznych služieb, ktoré ponúkame.

V závislosti od toho, čo od nás požadujete, vás požiadame, aby ste poskytli informácie, ktoré môžu obsahovať vaše celé meno, e-mailovú adresu a krajinu alebo aj rozsiahlejšie podrobnosti vrátane celého mena, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, domácej a pracovnej adresy, ako aj podrobnosti o závislých osobách.


SÚBORY COOKIE, PROFILOVANIE A AUTOMATIZÁCIA

Súbory cookie nepoužívame!

Nevykonávame žiadnu formu automatického profilovania. Niekedy si preveríme, ktoré témy môžu klienta zaujímať na základe jeho predchádzajúcich výberov kurzov alebo produktov.

Vaše údaje nezdieľame ani ich nepredávame žiadnej externej agentúre. Kontroly predpokladov pre pokročilé kurzy sa spracovávajú automaticky.


KDE UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

Na uchovávanie vašich údajov s cieľom splniť svoje zmluvné záväzky voči zákazníkom a klientom používame viacero systémov.

Vo všeobecnosti sú informácie uložené v cloudových službách a na počítačoch v krajine nášho sídla, na Slovensku a v Európskej únii.


AKO ZABEZPEČUJEME VAŠE ÚDAJE?

Zamestnanci spoločnosti Brighter Life, dodávatelia a externé agentúry, s ktorými spolupracujeme, podpísali všetky NDA (Dohoda o nezverejnení informácií). Zároveň boli vyškolení v oblasti ochrany údajov.

K uloženým údajom môžu mať prístup iba cez chránené a zabezpečené vstupné miesta používatelia s povolením na prístup k informáciám.