Programy

* English below

Access Bars ®

V dnešnej dobe zmien, rýchleho životného štýlu a nekonečných
možností, boli nám ľuďom dané prostriedky a nástroje vo forme
procesov, aby sme náš život mohli žiť ľahšie, pokojnejšie a vedomejšie.
Jeden z nástrojov, ktorý nám môže k tomu pomôcť je práve technika
Access Bars ®.

Access Bars ® je jemná technika dotyku, ktorá uvoľňuje myseľ a telo. Technika 32 bodov na tele uvoľní všetky bloky, ktoré nám bránia žiť náš život tak, ako sme si ho vždy predstavovali. Vesmír je nekonečne bohatý; my si ale vytvárame prekážky a blokujeme tú veľkoleposť, krásu a kúzlo toho, čo máme k dispozícii. Access Body odstraňujú tieto zábrany.

AKO TO POMôŽE?
Access Bars ® pomohol tisícom ľudí zmeniť ich životy z viacerých hľadísk, vrátane problémov so spánkom, zdravím a váhou, peňažných problémov, vzťahov, úzkosti, stresu.
Predstavte si, že by sme vedeli poznať samých seba, nielen na základe toho, čo sa nám páči alebo nepáči, či na základe toho čo je s nami „správne“ a „nesprávne“?

V akých oblastiach nám môže táto technika pomôcť?

 • podpora imunitného systému
 • odstránenie prevzatých alebo vytvorených vzorcov správania
 • eliminácia programov a blokov na úrovni fyzického, emocionálneho a psychického tela
 • v oblasti financií, vedomej kontroly a kreativity
 • vytvárenia si harmonických vzťahovň
 • starnutia a omladzovania
 • neposudzovanie seba alebo svojho tela
 • prijatia smútku a dopriatia si radosti
 • komunikácia

AKO TO FUNGUJE?
Dotknutím sa Access Bodov dochádza k uvoľneniu elektromagnetického náboja v našom tele. Rozptylom našich myšlienok, pocitov a emócií nám Access body umožňujú vnímať naše telo, vzťahy a veci okolo nás s väčšou jasnosťou a ľahkosťou. Počas prúdenia Bars-ov sa spomaľujú a naprávajú mozgové vlny, čo vedie k eliminácii vzorov nášho správania, ktoré si nesieme v sebe od detstva, alebo z minulých životov. Postupne sa stávame v súčasnom živote prítomnejší a vaša minulosť sa nepremieta do našej budúcnosti tak ako predtým. Ak necháte aktivovať svoje Bars-y, doslovne meníte pravdepodobnosť budúcich možností.

KURZY A CERTIFIKÁCIE
Brighter Life Center je licenčné centrum, ktoré ponúka pravidelné
certifikačné kurzy techniky „Access Bars®“. Obvykle raz za mesiac, počas
víkendu a kurz trvá 8 hodín ( 10:00 – 18.00 ).
Na kurze dostanete podrobný manuál, ktorým si počas dňa prejdeme.
Naučíte sa nájsť všetkých 32 bodov na hlave a správne kladenie rúk ako
aj ďalších techník „Access Consciousness“.
Access Bars je základná technika Access Consciousness®.
Acces Consciousness je séria metód a procesov, ktoré menia život
a ktoré, umožňujú vytvárať život taký, aký sme si ho vždy predstavovali.
Na kurze dostanete možnosť dať dve a prijať dve sedenia.

Niektorí praktici si vyberajú „Access Bars®“ len pre svojich priateľov a
rodinu, alebo pre potešenie a radosť. Ostatní si to vyberajú ako pridanú
hodnotu pre svoj biznis, ktorý úž majú alebo ešte len zakladajú.

Kde môžem vykonávať túto terapiu?
Vo vysoko kvalitných kúpeľoch a relaxačných centrách,
Stredísk pre redukciu hmotnosti
Výstavách zdravia
Na obchodných udalostiach a v korporáciách
V školách
V tehotenských klinikách a oveľa viac…….
Niečo o našich praktikoch:
Naši certifikovaní Access Bars praktici v Brighter Life Centre ponúkajú
vysoko kvalitný servis, ktorý hľadáte.

Registrácia na súkromné sedenie alebo prihlášky na kurz prijímame na:
info@brighterlife.sk alebo +421 948 944 784

Access Bars®

Access Bars® is a gentle hands-on technique that quiets the mind and relaxes the body. “Getting your Bars run” (what we call it when you receive a session) allows people to lay back, not have to ‘do’ anything and just receive.
The Bars are 32 points on your head which, when gently touched, effortlessly and easily can release anything where you perceive challenges in life.

The Universe is endlessly abundant and desiring to gift to us! We actually have to put up barriers to not receive the greatness, beauty and magic of what is available. The Bars breaks down those walls and barriers. This is an opportunity for you to let go of everything!

HOW DOES IT HELP?
Access Bars® has assisted thousands of people to change many aspects of their body and their life, including sleep, health and weight, money, relationships, anxiety, stress and so much more. The impact from running Bars is difficult to measure or describe, but it can be profound.

Reported benefits include:

 • Immune system support, cell renewal
 • Removal of implants: retrieved or created behavioural patterns
 • Elimination of programs and blocks at the physical, emotional level and the mental body
 • In finance, conscious control & creativity
 • Creating any harmonious relationships
 • Aging – rejuvenation
 • The perception of reality, the ability to be present „IN NOW!“
 • To accept grief and allow joy

HOW DOES IT WORK?
Touching the Bars allows for the electromagnetic charge that holds thoughts, feelings, and emotions in place to dissipate, allowing you to perceive your life, body and relationships with clarity and ease.
During the Bars session, the brain waves are slowed down and corrected, which helps to eliminate patterns of behaviour that are with us from our childhood or much longer. You are start to be present in your current life, and your past will not reflect into your future as before. If you let your bars run, you literally change the probability of future options.

COURSES AND CERTIFICATIONS:
The Brighter Life Center is a licensing center that offers regular „Access Bars®“ certification courses. Usually once a month, during the weekend and the course takes 8 hours (10:00 – 18:00).
In the course you will receive a detailed manual that we will go through during the day. You will learn all the 32 points on the head and the correct hands positioning, along with other „Access Consciousness®“ techniques.
Access Bars is a basic Access Consciousness® technique. Access Consciousness is a series of methods and processes that change life and which enable us to create life as we have always imagined. You will be given the opportunity to give two and take two sessions.

Some practitioners choose „Access Bars®“ for their friends and family or just for pleasure and joy. Others choose it as an added value for their business, which they have or yet establishing.

Where can you do this therapy?
In high-quality spa and relaxation centers
Weight reduction centers
Health Expos
On business events and corporations
In schools
In pregnancy clinics and much more ….

Aromatherapy is the practice of using the natural oils extracted from flowers, bark, stems, leaves, roots or other parts of a plant to improve psychological and physical well-being.

Our certified Aromatherapist, Talley Varney offers very informative and practical workshops on how to apply essential oils. Home made Organic Essential Oil Blends & Organic bath salts are prepared specifically for the Brighter Life Center using Organic Canadian Oils by Talley under the label ‘Sublime Thyme Aromatherapy’. These products are AVAILABLE IN LIMITED QUANTITY for sale at Brighter Life Center. Products are sold at attractive prices!
Products info: http://brighterlife.sk/sublime-thyme-aromatherapy/

In addition we offer Aromatherapy Massage packages:
– Rejuvenate
– Let’s Relax !
Duration: 2 Hours
Each Aromatherapy Massage package includes:
1. 20 – 30 mins complimentary Heartfulness guided relaxation & meditation exercise
2. 30 mins  consultation by certified Aromatherapist
3. 60 mins Aromatherapy massage by certified Aromatherapist
4. A Gift of our Home made Organic Essential Oil blend

The massage treatments are ideal for those who feel the pressures of stress interfering with their lives. After the aromatherapy massage you will wonder why you waited so long to have it !!

Art Exhibition by acclaimed Tapestry artist Ida Vychodilova.

Ida študovala v rokoch 1969 až 1973 na škole Úžitkového Výtvarníctva v Košiciach, odbor Propagačná Grafika. Od roku 1988 sa venuje hlavne textilnej tvorbe – tapisérii, textilnej miniatúre, odevu a doplnkom.
Vystavuje na kolektívnych a samostatných výstavách doma aj v zahraničí.
Členkou:
– SVÚ (Slovenská výtvarná únia)
– Združenia textilných výtvarníkov Slovenska TXT
– Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX

Vo voľnej textilnej tvorbe jasne deklaruje príklon k abstraktnej expresívnej vizualizácii, redukovaný v monumentalizovanom tvare, kompozične i výrazovo záväznom pre obsah diela keď dominuje postavenie farby, ako utilitárny výrazový fenomén. Okamžite sa dostáva moment tvarovej kompaktnosti a zosilňovanie významu koloristiky v jej optickej a hmotnej podstate pri overovaní si jej výrazových možností. Každý obraz je svojbytným subjektom s vlastnou vnútornou logikou niekoľkokrát variovanou myšlienkou, pretváranou a formovanou obrazovou subjektivizovanou skutočnosťou.

* English below

VÝNIMOČNÝ ZAČIATOK PRE VAŠE DIEŤA

Kurz, ktorého cieľom je uviesť deti do neustále sa meniaceho sveta so sebadôverou, odolnosťou a pružnosťou reagovať na zmeny. Otvára možnosti a pripravuje na život osvojením si jedinečných zručností.

Kroky programu:
dýchacie cvičenia
intuitívne videnie
motivačné učenie
pamäťové hry
relaxácia pomocou Alfa hudby
„rozumová telocvičňa“
tanec & zábava
a oveľa viac…

Ako to pomôže?
budovať si sebavedomie
dosahovať rovnováhu
harmonizovať funkcie mozgu
podporiť intuíciu
zvýšiť kreativitu
zlepšit koncentráciu a pamäť
zvýšiť emočnú stabilitu
a oveľa viac………..

Bezplatná súprava: každý študent dostane súpravu, ktorá obsahuje tričko značky Brighter Minds, farebné loptičky, farebné pastelky, omalovanky, interaktívnu rodičovkú príručku, masku ​​Mindfold, sadu kariet Uno a ďalšie!

Brighter Minds je celosvetová vzdelávacia iniciatíva pre deti (6-15 rokov), teraz už aj v Bratislave! Naši facilitátori neustále zdokonaľujú svoj prístup založený na detskej schopnosti vnímať, a tým poskytujú vzdelávacie prostredie plné radosti, lásky a pozitivity.

Marek, 8 rokov
„Moj syn Marek navštevuje kurzy Brighter Minds na americkej QSI, Šamoríne. Kurzy pomahajú Marekovi nájsť vnútorný pokoj a vyrovnanosť. Po kurze je uvoľnený a cíti sa príjemne. Je šťastný, spieva si a má dobrú náladu. Očakávam, že sa postupne táto uvoľnenosť prenesie do všetkých dní. Prístup trénerky hodnotím ako veľmi ustretový, jej vplyv na mojho syna je pozitívny. Majú medzi sebou dobrý a priateľský vzťah. Verím, že kurzy postupne Marekovi zvýšia sebavedomie ako aj vieru v seba samého a svoje schopnosti.“
Zuzana Nedeljakova, Feb. 2018

**********************************************************************************************

Čo dal Brighter Minds Program mojej dcére Sofii?

Keďže je to program na rozvoj pravej hemisféry a teda aj rozvoj všetkých 5 zmyslov, postupne som na nej videla, asi tak po 4 týždňoch, že začína viac vnímať svoje okolie. I keď vo svojom veku (7 rokov) si to ešte tak neuvedomuje, vylepšila sa jej pamäť, tzn. rýchlejšie si pamätá a pri učení je viac sústredená a pokojnejšia. Má chuť viac tvoriť. Program si veľmi obľúbila.
Dostala od nás darček na celý život, ktorý bude vedieť v budúcnosti veľmi pekne využiť. Takže teším sa (ako mama), lebo splnilo to to, čo program ponúka.
Mgr. Mária Černická, Sofiina mama (Bratislava), Nov. 2017

Dĺžka kurzu: 3 hodiny raz týždenne / celkovo 36 hodín

Pre viac informácii nás kontaktujte na:
+421 948 944 784
info@brighterminds.sk
www.brighterminds.sk

BRIGHTER MINDS IS A COURSE TO EQUIP EACH AND EVERY CHILD WITH TOOLS AND METHODS TO ENHANCE COGNITIVE FUNCTIONING TO ACHIEVE PERSONAL EXCELLENCE AND WHOLE BRAIN DEVELOPMENT

This course aims at bringing children into a constantly changing world with self-confidence, resilience and flexibility to respond to change. It opens up opportunities and prepares for better quality of life by acquiring unique skills. Brighter Minds program incorporates a series of interactive proprietary techniques based on Scientific research to support the capacity of the brain to acquire knowledge, to increase emotional stability to understand and apply to solve problems and much more..

Steps in the program:
Blindfold activities
Brain Gym activities
Breathing exercise
Dance & Fun
Motivational Learning
Super Memory games
Relaxation with the aid of Alpha music
and much more…

How it will help?
Achieve balance
Build self- confidence
Energise intuition
Enhance creativity
Harmonise functions of the brain
Improve concentration & memory
Increase emotional stability

Complimentary Kit: Upon enrollment each student receives a kit that contains Brighter Minds branded T-shirt, Coloured balls, Coloring book, Coloured crayons, Interactive Parent guide, Mindfold mask, Set of uno cards and more!

We are a global Educational Initiative for children (6-15 years) now available in Bratislava, Slovakia! In here our facilitators aim to constantly fine-tune their approach to teaching based on the sensitivity and responsiveness of each child, to provide a learning environment based on joy, love & positivity.

Testimonials:

Brighter Minds was a wonderful opportunity for my son to develop his senses and his self-control. He felt so special wearing the t-shirt and showing us his skills. My favourite part was that it gave my son a language to use when describing feelings and joy, he seemed more reflective. I see now that he is more able to control his frustration, and more able to negotiate or ignore situations that don’t go as he had hoped. I loved how friendly the teachers were. They really care for the children, and you feel like they really get to know them.“
Talley Lyn Sjoberg Varney QSI, ECC Coordinator/School Counsellor, Feb 2018
******************************************************************

„My daughter Clarisse (6) attended Brighter Minds program and I can see great changes in her behaviour. She gained self-confidence, her memory and concentration skills developed to a high level. Her creativity increased and as well as her sensory skills. She enjoyed going back to the center for the program every time! More than that I have really enjoyed the teachers approach a lot and their ability to encourage and motivate the kids, always speaking with them in nice and respectful manner. I definitely recommend this program to all the parents and their kids: for it will be a present for a life time.
Geraldine Triadou, President of “Bratislava Accueil” Sept 2017

Duration: 3 hours once per week / total of 36 hours

For more information contact us:
+421 948 944 784
info@brighterminds.sk
www.brighterminds.sk

* English below

Ponúkame Heartfulness workshopy zamerané na relaxáciu a meditáciu v korporátnych spoločnostiach.

Skúsení odborníci z Heartfulness Inštitútu organizujú týždenné kurzy relaxácie a meditácie. Prostredníctvom týchto tried sa účastníci učia znížovať stres, upokojiť si myseľ a zlepšiť sústredenosť.

V Bratislave vedieme tieto workshopy v niekoľkých spoločnostiach ako IBM, Adient, Johnson Controls, ING Direct, AT&T, Kontaktné centrum – Call Center (CCC) atď.

Témy zahŕňajú:

 • Výhody meditácie
 • Zníženie stresu
 • Úspech v rozhodovaní
 • Emočná inteligencia
 • Sila pozitívneho myslenia

Ak by ste mali záujem o takéto programy vo vašej spoločnosti, kontaktujte nás na adrese: slovakia@heartfulness.org (alebo) +421 948 944 784

Heartfulness je nezisková iniciatíva, ktorá ponúka programy vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Nemá žiadne náboženské zameranie ani sklony k náboženstvu a je jednoduchou praxou, ktorá môže byť integrovaná do moderného života. Heartfulness môže praktizovať každý nad 15 rokov.
http://heartfulness.org/

We offer Heartfulness Guided Relaxation & Meditation workshops at Corporates.

Experienced practitioners of Heartfulness Institute will conduct weekly guided relaxation & meditation classes. Through these classes participants learn to reduce stress, calm the mind and improve focus. 

In Bratislava we are conducting at several companies like IBM, Adient, Johnson Controls, ING Direct, AT&T, Contact Call Center (CCC) etc.

Topics include:

 • Benefits of Meditation
 • Stress reduction
 • Mastery over the decision making process
 • Emotional intelligence
 • Power of positive thinking

If you wish to have such programs in your company please contact us at: slovakia@heartfulness.org (or) +421 948 944 784

Heartfulness is a non-profit initiative that offers programs in more than 100 countries across the globe. It has no religious associations or inclinations and is a simple practice that can be integrated into modern day life. It can be taken up by anyone above the age of 15.
http://heartfulness.org/

International folk dance classes are offered at Brighter Life Center by very talented & experienced Professional Dance teachers.

Every 3 – 4 weeks, the dance instructor will set up a new theme & decorate the studio within the theme. By playing dance related games and using our fantasy the instructor will train their musicality. The students are taught how to use every body part and the instructor lets them play with ways of moving (slow, fast, high, low, smooth, Staccato) so that they learn the basics of moving and dance on a playful and creative way!

Classes are available for children of all ages & adults.

Spracovanie každej analýzy pre našich klientov sa opiera o starobylé učenie či umenie Feng Shui, ktoré je staré vyše 5000 rokov a pochádza z Číny. Je to veda, ktorá vylepšuje kvalitu života v krajine, meste, dome, byte, či v konkrétnej miestnosti.
Dnes panuje predstava, že Feng Shui je “čosi”, čo si každý dokáže “spraviť” podľa návodu z internetu, či knižky. Dovoľte mi preto prosím podotknúť, že je to práca oveľa hlbšia, zložitejšia a náročnejšia. Vo Feng Shui totiž nie sú veci „iba zlé“ a „iba dobré“ alebo „niečo, čo zaručí šťastie“, hoci sa to tak veľa krát uvádza. Vo vašom príbytku všetko odráža váš vnútorný stav a to ako žijete, preto sa Feng Shui zaoberá tokom pozitívnej energie čchi, vedome ju podporuje, zmierňuje rušivé negatívne vplyvy energií, vyrovnáva a harmonizuje ich, a tým dochádza k celkovej optimalizácii a zmene nášho vzťahu k svetu. Optimalizáciou a nápravou priestoru docielime, že šťastie si nás nájde ľahšie a to v oblasti lásky, zdravia, financií, obchodov a nových príležitostí celkovo. To, či ich správne využijeme bude ale závisieť len a len od nás…
Martina Vychodilová je náš Feng Shui poradca a venuje sa tomu na Slovensku a v Čechách už od roku 2003. Momentálne naplno pôsobí v architektonickom ateliéri Vychodil Architects, v Bratislave.

www.vychodilova.sk  http://vychodil.sk/

– certifikát Čínska kozmológia a teória Školy tvaru, 
Akadémia ARCHEA 2009
– certifikát Čínska astrológia, Metóda pilierov osudu, Kniha 
premien Yi-Jing, Akadémia ARCHEA 2010
– ceritifikát Astrológia lietajúcej hviezdy, Makro & Micro Feng Shui 
Akadémia ARCHEA, 2010
– certifikovaná poradkyňa Feng Shui, smer harmonizácia 
obytného priestoru, Akadémia ARCHEA, 2011
– držiteľka certifikátu kurz 4. Stupňa Slovenská asociácia 
Čung-Juan čchi-kung, 2005
– certifikovaný praktik Basic DNA ThetaHealing,THInK 
ThetaHealing Institute of Knowledge, 2014

* English below

Umenie sebaobrany / Bojové umenia a sebaobrana

Hodiny spájajú techniky sebaobrany, karate a princípy tradičných bojových umení. Naši žiaci sa učia popri blokoch, úhyboch, úderoch či kopoch aj sebadiciplíne, spolupráci, či psychickej odolnosti. Tréningy detí sú doplnené rôznymi hrami a aktivitami, ktoré hravou a zábavnou formou učia deti disciplíne, pozornosti, úcte, rozvíjajú reflexy, zlepšujú kondíciu, obratnosť a pomáhajú budovať zdravé sebavedomie a cieľavedomosť.
Hodiny sebaobrany sú vedené vo vzájomnej úcte a rešpekte, čo napomáha vzniku dôvery medzi inštruktorom a jeho zverencami. Spája sa v nich rozvoj tela, mysle a ducha.

We have experienced Martial Arts trainer in Self-Defence, Kyudo.

Classes integrate the techniques of Self-Defence, Karate and the principles of traditional martial arts. Besides the practice of blocking, kicking, punching or stretching, students learn self-discipline, cooperation and mental resistance. In addition, the kids training is accompanied by games and activities in a playful way which teaches children discipline, concentration, respect, to refine their reflexes, improve their body condition, skills and help to build healthy self-confidence and goal-setting.
Classes of Self-Defence are led in mutual respect what creates trust between the instructor and the students. They integrate the development of body, mind and soul.
Classes are available for adults & children.

VIAC INFO: brighterlife.sk/masaz/

More info (English): brighterlife.sk/massage/

* English below

Heartfulness: Žijeme v srdci

Tým, že sa zameriavame do hĺbky nášho srdca, učíme sa byť sústredený cez naše najvyššie Ja. Posilňujeme toto spojenie a kultivujeme vnútorné vedomie, ktoré nás múdro riadi a naviguje náš život. Neustále sa zlepšujeme, aby sme dokázali čeliť skutočnostiam v živote s odvahou a prijatím. Žijeme v srdci a stávame sa tým, čím sme vždy v živote chceli byť.

Prečo meditovať? Pravidelná prax meditácie má nasledujúce výhody:

 • Zlepšená kvalita života
 • Úľava od stresu
 • Lepšia kvalita spánku
 • Stimulácia imunitného systému
 • Vyššia koncentrácia

Skúsení odborníci z Heartfulness inštitútu organizujú týždenné kurzy relaxácie a meditácie. Prostredníctvom týchto hodín sa účastníci učia ako znižovať stres, upokojiť si myseľ a zlepšiť sústredenosť.
Hodiny sú ZDARMA a otvorené pre všetkých.

Heartfulness je nezisková iniciatíva, ktorá ponúka programy vo viac ako 130 krajinách po celom svete. Nemá žiadne náboženské zameranie ani sklony k náboženstvu a je jednoduchou praxou, ktorá môže byť integrovaná do moderného života. Heartfulness môže praktizovať každý nad 15 rokov.
http://heartfulness.org/
Hodiny:
Streda 18:00 – 19:00
Nedeľa 18:00 – 19:00

Heartfulness : Living by the Heart

By tuning in to our heart, we learn to be centered in our highest self. Strengthen that connection and cultivate an inner knowing that wisely directs and guides our lives. Grow to face the challenges of life with courage and acceptance. Live by the heart, and become what we’re meant to be.

Why Meditate? Regular practice of meditation has the following benefits:

 • Improved quality of life
 • Stress relief
 • Better quality of sleep
 • Stimulation of the immune system
 • Greater concentration

Experienced practitioners of Heartfulness Institute will conduct weekly guided relaxation & meditation classes. Through these classes participants learn to reduce stress, calm the mind and improve focus. The classes are FREE of charge and open to all. 

Heartfulness is a non-profit initiative that offers programs in more than 100 countries across the globe. It has no religious associations or inclinations and is a simple practice that can be integrated into modern day life. It can be taken up by anyone above the age of 15.
http://heartfulness.org/

Schedule:
Wednesday 6:00pm – 7:00pm
Sunday 6:00pm – 7:00pm

* English below

Ste pripravený urobiť krok dopredu?

Zaregistrujte sa na jeden z našich workshopov v osobnostnom rozvoji, ktoré sú vedené skúsenými odborníkmi. Témy zahŕňajú:

A) Ako zlepšiť komunikačné schopnosti
B) Komunikácia vo vzťahoch
C) Schopnosť sa vyrovnávať s emočným stresom v práci
D) Prezentačné zručnosti A mnoho ďalších…..

Ready to make a leap forward?

Sign up for our Personal Development workshops conducted by experienced professionals. Topics include:

a) How to improve communication skills
b) Communications in Relationships
c) Combating emotional stress at work
d) Presentation skills
e) How to write Business emails?
And many more…..

We offer different styles suitable for EVERYONE!

Raja Yoga meditation: classes are FREE of charge & open to all.
It is the yoga of the mind useful to calm the mind, improve focus & attain balance.

Ayurveda Yoga:
The ancient wisdom of Ayurveda is a powerful healing tool. It is a system that dates back 5000 years and it is translated as the „Knowledge of Life“ (ayu=life, veda=knowledge).It examines the physical constitution, emotional nature and spiritual outlook. In this yoga class we are going to work with breathing exercises and hatha asanas considering the actual season, state of the Moon, the times of the day, depending on the average age and general body type of the class.
BENEFITS: provides better understanding of our body type, reconnects us with the nature, increases body awareness, balances the mind, body and soul, better breathing patterns, lowers stress and anxiety, detoxifies the body and the mind, helps to focus, strengthens deep muscles, improves flexibility , maintains the general health (joints, digestion, genital organs, circulation … )

Hatha Yoga for Beginners:
Hatha is translated as “sun” (ha) and “moon” (tha), the yoga of balance. Hatha practices are designed to align and calm your body, mind, and spirit in preparation for meditation. Hatha yoga is understanding the mechanics of the body, creating a certain atmosphere, and then using body postures to drive your energy in specific directions is what hatha yoga is about.
BENEFITS:

 • Develops balance and ace;
 • Increases flexibility and muscle joint mobility,
 • Improves body posture,
 • Relieves back pain,
 • Enhances overall muscular-skeletal conditions, for eg. bad knees,
 • Rouses the endocrine glands,
 • Perks up digestion and elimination,
 • Centers attention,
 • Frees the spirit & Increases body awareness.

Prosperity Yoga (Dynamic Yoga)

This is a very special yoga, where we will be using different techniques of energy flows to support movement and healing.
We will heal our body with dynamic yoga, re-boot our energy with Access Consciousness and nourish our subtle bodies with Heartfulness techniques. When we are trying to change something in our lives, but it isn’t working, it is because we are locked in the polarity of our likes and dislikes. Come and unlock the infinite being you know you are.

BENEFITS:

 • Better health,
 • Fresh energy,
 • More ease with your body,
 • Better sense of your self,
 • More prosperity with all that you do,
 • Better sleep

Healthy Back & Pelvis Yoga:
Tight hips, weak back and gluteal muscles are the symptom of our desk-bound modern life. Yogic tradition holds the hips as a storage ground for the life energy. When it is blocked we can store there also our negative feelings and pent-up emotions, especially ones related to control our lives.
Opening the chest builds trust towards our own future, and opening the hips creates space for the birth of new ideas and pathways, gives us access to freedom in the body and in our own unique expression.
Maintaining flexibility and stability in the hips is crucial for lower-back health, not to mention for cultivating overall freedom and ease in our bodies. Since the muscles of the buttocks span the hip joints, and the core muscles hug the spine all around, strengthening and stretching them are crucial to support and create stability for the whole back.
BENEFITS:
• loosens tight hips
• gives stability to the spine
• alleviates back pain
• improves your range of motion and circulation
• restores the pelvic floor
• rejuvenates the organs within the pelvis
• helps/prevents leak pee, symphysis pubis dysfunction … etc.

Pilates & Mindfulness Yoga

Mindfulness yoga je Hathayoga s prvkami mindfulness, všímavosti (lektor vás počas hodiny inštrukciami neustále nabáda pozorovať telo, myseľ, dych a tým napomáha udržovať našu pozornosť v prítomnosti. Hlavná časť hodiny je zameraná na fyzické pozície, záverečná časť na relaxáciu, pranayamu a krátku prácu s mysľou. Každý týždeň hodinu sprevádza iná téma.

Click here for the full schedule and register