Ivana Strelcova

Ivana Strelcová vyštudovala odbor psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Už vo svojej diplomovej práci s názvom „Posilnenie osobnosti prostredníctvom programu Skupiny silných stránok“ sa zamerala na posilnenie osobnosti u detí a adolescentov z detských domovov. V rámci absolventskej praxe pracovala ako psychologička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Od roku 2014 pracuje ako konzultantka na Linke detskej istoty a zúčastnila sa mnohých vzdelávaní, workshopov či prednášok na rôzne témy napr. zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentami, práca so suicidálnymi klientami, krízová intervencia, sebapoškodzovanie u adolescentov atď. Láska k deťom ju priviedla k práci s deťmi ako opatrovateľka, či asistentka učiteľky v súkromnej škôlke.

Popri tom sa venuje tréningu a štúdiu bojových umení (konkrétne tradičné karate, kyudo ai.) už vyše 10 rokov. Má bohaté skúsenosti s vedením tréningov a seminárov pre deti, ako inštruktorka karate, kyudo a sebaobrany pre mládež aj pre dospelých. Je certifikovanou masérkou klasickej a športovej masáže.

Certifikáty:

1. Magisterský stupeň v odbore psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave

2. Konzultantka dištančného poradenstva na Linke detskej istoty

3. Športová a klasická masáž

4. Bojové umenia – Iga Ryu Kenpo Karate 1. Dan & Kyudo 3.Kyu


Ivana Strelcová studied Masters degree in Psychology at Comenius University in Bratislava. Her diploma thesis „Empowering personality through the program 5’R Groups“ aimed to encourage and empower children, adolescents with main focus on children from children’s home. During her graduate practicum she worked as a Psychologist in the Center of Psychological and Pedagogical Counseling and Prevention in Bratislava.

Since 2014 she has been working as consultant for Slovak Child helpline and she has attended many workshops and educational trainings e.g. counselling skills with children and adolescents, suicidal client, crisis intervention, self harming behavior among adolescents, etc. She has very good experience to take care of babies, children form very young age as a baby sitter as well as from private kindergarten.

Besides she has practiced martial arts (namely traditional Karate, Kyudo, etc.) more then 10 years and she has experience in teaching Self-Defence, Karate techniques for children and adults. She is a certified Masseuse for classic and sport massage.

Certifications:

1. Master’s degree in Psychology from Comenius University

2. Consultant for Slovak Child helpline (3 years)

3. Certified Classic & Sports masseuse

4. Martial Arts – Karate Black Belt 1.Dan & Kyudo 3.Kyu