The Access Consciousness & The Access Bars®

KURZ ACCESS „FOUNDATION“ – 23. – 26.8. 2019

Kurz Access Consciousness The Foundation (Základy), vám umožní zmeniť čokoľvek a všetko, čo si v živote želáte zmeniť.
Vytvorí „základy“ neobmedzených možností, aby ste si dokázali vytvárať život presne tak, ako ste si ho vždy predstavovali.

Miesto: Brighter Life Center, Hurbanovo námestie 5, 811 03, BA
Kedy: 23- 26.8.2019 (Piatok – Pondelok), 9.00 – 17.00 hod.
Cena: 1 100€
Predošlé podmienky : The Bars kurz
Certifikovaný Facilitátor: Rachel O’Brien
Kurz je v angličtine, s odborným slovenským prekladom

ČO SA NAUČÍTE?
Bude vám poskytnutá celá sada nástrojov, ktoré vám umožnia ísť priamo do „základov“ obmedzení, z ktorých tak často vychádzame.
Ďalej: 5 Telesných procesov:
1. BUNKOVÁ PAMäŤ – neuveriteľne dynamický proces, ktorý
odstraňuje bunkovú pamäť z akejkoľvek traumy, zranenia, alebo
odumretých tkanív
2. BMM – Biomimetická & Biomimetrická mimikra – odstraňuje tam,
kde mimikujeme psychologickú a fyziologickú realitu druhých a
nášho okolia
3. MTVSS – reštrukturalizácia celkového imunitného systému,
narušenej alebo poškodenej DNA, odstránenie vzniknutých
nádorov
MTVSS sa dá aplikovať na systémy ako:
– metabolizmus a metabolizmus buniek, post gravidita efekt
– dýchací systém
– elektrický systém
– hlavný nervový systém
– tráviaci systém
– črevný systém
– dermu
– kostru
– lymfatický systém
– reprodukčný systém
– Kraniosakrálne poruchy
4. ŠTÁDIUM ODCHODU
– pomoc pri smrteľných chorobách ľudí a zvierat
5. DMMD – de-molekulárna manifestácia, molekulárna de- manifestácia

BENEFITY?
Čo si želáte VY? Kde by ste chceli vidieť zmenu VY?
Chceli by ste viac radosti, v živote viac zábavy, alebo ľahkosti pre vaše telo? Chceli by ste sa ráno zobudiť s pocitom vďačnosti … šťastný za to, že ste na tejto planéte? Čokoľvek, čo by to mohlo byť, otázkou je, či si to zvolíte?

Tisíce ľudí po celom svete vytvárajú život, ktorý si želajú, použitím jednoduchých a pragmatických nástrojov Access Consciousness.
Všetko sa môže zmeniť a všetko je možné.

RACHEL O’BRIEN>
Abuse Hold Practitioner (AHP)
Facilitátorka – Joy of Business Adv (JACF)
Vkročenie do reality „Byť sami sebou“ – Stepping Into You Intro Certification (SIYI)
Facilitátorka Access Bars (BP)
ŠPECIÁLNE LICENCIE>
Access Bars facilitátorka (BF)
Certifikovaná Access facilitátorka (CF)
Facilitátorka Telesných procesov (BPF)
Facilitátorka Intro kurzov
Facilitátorka – Vnes do biznisu viac zábavy, Put the Fun Back in Business Facilitator (PTF)

ENGLISH*

COURSE ACCESS „THE FOUNDATION“ – 23- 26.8.2019
The Foundation class is designed to empower you to change anything and everything you’d like to change in your life.
Everything can change. Anything is possible. The question is, will
you choose it?

WHAT WILL YOU LEARN?
You will be given a whole toolbox that will allow you to break apart the foundation of limitation that we so often function from and build a new foundation, one of limitless possibility so that you can begin to create the life you truly desire.

5 Body process:
BMM – Biomimetic & Biomimetric Mimicry – is what you lock into the body trying to duplicate or understand others & how you try to locate yourself in the space of another
CELLULAR MEMORY- is done on scar tissue. It unlocks the trauma so that it returns to its natural state – which is to heal.
MTVSS – is one of the most dynamic hands on tools in Access. Whereas cellular memory is best used to undo the effects of trauma, recent or old, and scar tissue in the body, MTVSS is often the “tool of choice” for undoing almost any way the body is malfunctioning.
EXIT STAGE LEFT- help with terminal illnesses. Can be done on people and animals
WORK WITH ENTITIES – Entities don’t communicate with you the same way we do. They’ll give you the whole picture, they won’t just give you a sentence. So, if they want to communicate with you, they will communicate something you just become aware of.

BENEFITS?
Thousands of people around the world have created the life they desire by using the simple and pragmatic tools of Access Consciousness®️ that you will be introduced to in the Foundation class.
What do you desire? What would you like to be different? Would you like more joy? More fun? More ease? Would you like to wake up in the morning with a sense of gratitude… happy to be on the planet?Whatever it is for you, it is possible.

Place: Brighter Life Center, Hurbanovo námestie 5, 811 03, Bratislava, Slovakia
When: 23- 26.8.2019 (Piatok – Pondelok), 9.00 – 17.00 hod.
Price: 1.100€
Pre-requisites : The Bars Course
Certified Facilitator: Rachel O’Brien
Class is held in English with translation to Slovak language

RACHEL O’BRIEN>
Abuse Hold Practitioner (AHP)
Joy of Business Adv Facilitator (JACF)
Stepping Into You Intro Certification (SIYI)
Access Bars Practitioner (BP)
SPECIAL LICENSE>
Access Bars Facilitator (BF)
Certified Access Facilitator (CF)
Body Process Facilitator (BPF)
Intro Class Facilitator
Put the Fun Back in Business Facilitator (PTF)


* English below

ČO JE ACCESS BARS?

Access Bars® pomohol ľudom zmeniť mnoho aspektov ich života. Ľudia hlásia posilnené zdravie, lepší spánok, lepšie vzťahy, úľavu od úzkosti, menej stresu a viac.

SEDENIE ACCESS BARS®
Trvanie: 90 min.
Cena: 40€ 1. sedenie, 30€ 2. sedenie, 90€ za 3 sedenia
Objednávky: +421 948 944 784 or info@brighterlife.sk
Adresa: Brighter Life Center
Hurbanovo námestie 5, 811 03 Bratislava

V dnešnej dobe zmien, rýchleho životného štýlu a nekonečných
možností, nám boli dané prostriedky a nástroje vo forme
procesov, umožňujúcich žiť náš život ľahšie, pokojnejšie a vedomejšie. Jeden z nástrojov, ktorý nám môže k tomu pomôcť, je práve technika Access Bars®.

Access Bars ® je jemná technika dotyku, ktorá uvoľňuje myseľ a telo. Technika 32 bodov na tele uvoľní všetky bloky, ktoré nám bránia žiť náš život tak, ako sme si ho vždy predstavovali. Vesmír je nekonečne bohatý; my si ale vytvárame prekážky a blokujeme tú veľkoleposť, krásu a kúzlo toho, čo máme k dispozícii. Access Body odstraňujú tieto zábrany.

AKO TO POMôŽE?
Access Bars ® pomohol tisícom ľudí zmeniť ich životy z viacerých hľadísk, vrátane problémov so spánkom, zdravím a váhou, peňažných problémov, vzťahov, úzkosti, stresu.
Predstavte si, že by sme vedeli poznať samých seba, nielen na základe toho, čo sa nám páči alebo nepáči, či na základe toho čo je s nami „správne“ a „nesprávne“?

V akých oblastiach nám môže táto technika pomôcť?
– podpora imunitného systému
– odstránenie prevzatých alebo vytvorených vzorcov
správania
– eliminácia programov a blokov na úrovni fyzického,
emocionálneho a psychického tela
– v oblasti financií, vedomej kontroly a kreativity
– vytvárenie si harmonických vzťahov
– starnutie a omladzovanie
– neposudzovanie seba alebo svojho tela
– prijať smútok a dopriať si radosť
– komunikácia

AKO TO FUNGUJE?
Dotknutím sa Access Bodov dochádza k uvoľneniu elektromagnetického náboja v našom tele. Rozptylom našich myšlienok, pocitov a emócií nám Access body umožňujú vnímať naše telo, vzťahy a veci okolo nás s väčšou jasnosťou a ľahkosťou. Počas prúdenia Bars-ov sa spomaľujú a naprávajú mozgové vlny, čo vedie k eliminácii vzorov nášho správania, ktoré si nesieme v sebe od detstva, alebo z minulých životov. Postupne sa stávame v súčasnom živote prítomnejší a vaša minulosť sa nepremieta do našej budúcnosti tak ako predtým. Ak necháte aktivovať svoje Bars-y, doslovne meníte pravdepodobnosť budúcich možností.

KURZY A CERTIFIKÁCIE
Brighter Life Center je licenčné centrum, ktoré ponúka pravidelné
certifikačné kurzy techniky „Access Bars®“. Obvykle raz za mesiac, počas víkendu a kurz trvá 9 hodín ( 10:00 – 19.00 ).
Na kurze dostanete podrobný manuál, ktorým si počas dňa prejdeme.
Naučíte sa nájsť všetkých 32 bodov na hlave a správne kladenie rúk ako aj ďalších techník „Access Consciousness“.
Access Bars je základná technika Access Consciousness.
Acces Consciousness je séria metód a procesov, ktoré menia život
a ktoré, umožňujú vytvárať život taký, aký sme si ho vždy predstavovali. Na kurze dostanete možnosť dať dve a prijať dve sedenia.

Niektorí praktici si vyberajú „Access Bars“ len pre svojich priateľov a
rodinu, alebo pre potešenie a radosť. Ostatní si to vyberajú ako pridanú
hodnotu pre svoj biznis, ktorý úž majú alebo ešte len zakladajú.

Kde môžem vykonávať túto terapiu?
Vo vysoko kvalitných kúpeľoch a relaxačných centrách,
Stredísk pre redukciu hmotnosti
Výstavách zdravia
Na obchodných udalostiach a v korporáciách
V školách
V tehotenských klinikách a oveľa viac…….
Niečo o našich praktikoch:
Naši certifikovaní Access Bars praktici v Brighter Life Centre ponúkajú
vysoko kvalitný servis, ktorý hľadáte.

 

*English

Access Consciousness has assisted thousands of people to change many aspects of their lives. People report better health, ease of sleep, weight loss, better relationships, relief from anxiety, less stress and so much more!

Access Bars® is a gentle hands-on technique that quiets the mind and relaxes the body. “Getting your Bars run” (what we call it when you receive a session) allows people to lay back, not have to ‘do’ anything and just receive.
The Bars are 32 points on your head which, when gently touched, effortlessly and easily can release anything where you perceive challenges in life.

The Universe is endlessly abundant and desiring to gift to us! We actually have to put up barriers to not receive the greatness, beauty and magic of what is available. The Bars breaks down those walls and barriers. This is an opportunity for you to let go of everything!

HOW DOES IT HELP?
Access Bars® has assisted thousands of people to change many aspects of their body and their life, including sleep, health and weight, money, relationships, anxiety, stress and so much more. The impact from running Bars is difficult to measure or describe, but it can be profound.

Reported benefits include:
– Immune system support, cell renewal
– Removal of implants: retrieved or created behavioural patterns
– Elimination of programs and blocks at the physical, emotional level and the    mental body
– In finance, conscious control & creativity
– Creating any harmonious relationships
– Aging – rejuvenation
– The perception of reality, the ability to be present „IN NOW!“
– To accept grief and allow joy

HOW DOES IT WORK?
Touching the Bars allows for the electromagnetic charge that holds thoughts, feelings, and emotions in place to dissipate, allowing you to perceive your life, body and relationships with clarity and ease.
During the Bars session, the brain waves are slowed down and corrected, which helps to eliminate patterns of behaviour that are with us from our childhood or much longer. You are start to be present in your current life, and your past will not reflect into your future as before. If you let your bars run, you literally change the probability of future options.

COURSES AND CERTIFICATIONS:
The Brighter Life Center is a licensing center that offers regular „Access Bars“ certification courses. Usually once a month, during the weekend and the course takes 9 hours (10:00 – 7.00 pm).
In the course you will receive a detailed manual that we will go through during the day. You will learn all the 32 points on the head and the correct hands positioning, along with other „Access Consciousness“ techniques.
Access Bars is a basic Access Consciousness ® technique. Access Consciousness is a series of methods and processes that change life and which enable us to create life as we have always imagined. You will be given the opportunity to give two and take two sessions.

Some practitioners choose „Access Bars“ for their friends and family or just for pleasure and joy. Others choose it as an added value for their business, which they have or yet establishing.

Where can you do this therapy?
In high-quality spa and relaxation centers
Weight reduction centers
Health Expos

ACCESS BARS® PRIVATE
Duration: 90 min.
Price: 40€ 1st session/ 30€ 2nd session/ 90€ for 3 sessions
To schedule: +421 948 944 784 or info@brighterlife.sk
Languages: English & Slovak
Address: Brighter Life Center
Hurbanovo námestie 5, 811 03 Bratislava